Här beskriver vi de olika utbildningsnivåerna i Lifespan Integration Terapi.

Grundkurs del 1

Lifespan Integration grundkurs del 1 (2 dagar)

Under denna kursomgång får du lära dig Lifespan Integrations bakgrund och teori. Stor vikt läggs vid förståelse av hur Tidslinjen används i metoden, samt vilken funktion den fyller. Du får en översikt av de olika LI protokollen, de första stegen i hur du gör en LI behandlingsplan samt lär dig utföra/använda olika varianter av Baslinjeprotokollet, PTSD protokollet och Relationsprotokollet. MLI (Modifierat PTSD protokoll) introduceras under grundkurs del 1 men för att fullt ut kunna använda protokollet behöver du även gå grundkurs del 2. MLI är det protokoll som ingår i den publicerade studien som gjorts på KI av leg. läkare Gita Rajan, WONSA, i samarbete med Lifespan Sverige. Länk till senaste studien: https://www.wonsa.se/media/3kkkpoqs/a-one-session-treatment-of-ptsd.pdf

Under grundkursen kommer deltagarna att träna på varandra och få kunskap om vikten av intoning mellan terapeut och klient. Baslinjeprotokollet kommer grundligt att gås igenom och övas på. En demonstration av Baslinjeprokollet på någon av deltagarna kommer utföras av någon av lärarna.  Inlärning sker i en kombination av övningar, filmvisning och föreläsning. Det finns tid för frågor och diskussion.

De två kursdagarna innehåller tre övningstillfällen där deltagarna tränar Baslinjeprotokollet i tre olika positioner; terapeut, klient och observatör. För att bli godkänd på kursen krävs 100% närvaro och att man deltar fullt ut under alla tre övningstillfällen.

Efter grundkursen har du fått förståelse för hur Tidslinjen fungerar och används för integrativt neuralt arbete. Du har även fått verktyg för att börja använda ovanstående protokoll med dina klienter.

Inför del två av Lifespan integration-utbildningen krävs ett handledningstillfälle med en godkänd LI-handledare, dessa finns listade på hemsidan. Vi rekommenderar handledning vid flera tillfällen efter kursen för att få stöd och vägledning i att börja arbeta med LI. Handledning kan även fås per telefon eller via videosamtal (ex. Skype eller Zoom) och kan ske både individuellt och i grupp. Obs! Senast innan fortsättningskursen (del 3) så behöver du ha tagit en session med Baslinjeprotokollet av en certifierad Lifespan terapeut för att kunna gå vidare.

Kursfakta

Krav: Sökande måste ha utbildning till psykoterapeut minst steg 1 eller motsvarande.

För att få en motsvarande utbildning godkänd, mejla till kontakt@lifespansverige.se

Kursavgift: 5.500 kr plus moms per kurs. Betalning sker mot faktura.

Repetition: Om du har gått kursen tidigare och vill repetera betalar du 3.250:-

Kursmaterial: Ingår.

Plats: Dinsinsida, Stortorget 3, Gamla stan i Stockholm

Kursledare: Bodil Lindström, Ismini Ohm-Zalitis och Kristina Pettersson

Arrangör: Lifespan Integration Sverige kontakt@lifespansverige.se

Avbokningspolicy: Kursavgiften återbetalas i sin helhet om återbud lämnas senast tre veckor före kursstart. För återbud som lämnas senare än tre veckor före kursstart återbetalas avgiften minus en avbokningsavgift på 1.300 kronor. Avbokning senare än 72 timmar före kursstart återbetalas inte, men kan förflyttas mot en avgift på 1.300 kronor till en annan Lifespan utbildning som bokas genom denna hemsida under följande två år.

Grundkurs del 2

Lifespan Integration grundkurs del 2 (2 dagar)

Inför grundkurs del 2 uppmuntras du att ha provat LI med några av dina mer stabila klienter. Även om LI är ett utmärkt behandlingsalternativ för våra mest fragmenterade och dissocierade klienter, avråds nyutbildade LI-terapeuter från att behandla denna grupp med LI. Metoden är inte så enkel som det verkar vid första anblicken. Oerfarna LI-terapeuter som ännu inte lärt sig att vara intonade med sina dissociativa klienter riskerar att dysreglera den sköra psykiska struktur som håller ihop personen ifråga.

Du bör även ha tagit åtminstone en handledning av en godkänd LI-handledare (listade på hemsidan) innan du påbörjar grundkurs del 2. Det är viktigt för att få stöd och vägledning i att börja arbeta med LI på ett korrekt sätt. Handledning kan även fås per telefon eller Skype och kan ske både individuellt och i grupp.

Under grundkurs del 2 ligger fokus på olika varianter av Standardprotokollet. Protokollet används med olika typer av interaktiva interventioner  vid varierande åldrar samt vid bearbetning av olika former av traumatisering (till exempel övergrepp, försummelse, överdrivet ansvarstagande i ung ålder etc). Interaktiva delen av PTSD-protokollet  (MLI) kommer att läras ut. Du lär dig att göra individualiserade behandlingsplaner baserat på varje klients unika psykiska struktur och behov.

De två kursdagarna innehåller tre övningstillfällen där deltagarna tränar på och fördjupar sina kunskaper om standardprotokollet i tre olika positioner; terapeut, klient och observatör. För att bli godkänd på kursen krävs 100% närvaro och att man deltar fullt ut under alla tre övningstillfällen.

Krav: Sökande måste ha utbildning till psykoterapeut minst steg 1 eller motsvarande. Samt ha deltagit i grundkurs del 1 och tagit ett handledningstillfälle.

Kursavgift: 5.500 kr plus moms per kurs. Betalning sker mot faktura.

Repetition: Om du har gått kursen tidigare och vill repetera betalar du 3.250:-

Kursmaterial: Ingår.

Plats: Dinsinsida, Stortorget 3, Gamla stan i Stockholm

Kursledare: Bodil Lindström, Ismini Ohm-Zalitis och Kristina Pettersson

Arrangör: Lifespan Integration Sverige kontakt@lifespansverige.se

Avbokningspolicy: Kursavgiften återbetalas i sin helhet om återbud lämnas senast tre veckor före kursstart. För återbud som lämnas senare än tre veckor före kursstart återbetalas avgiften minus en avbokningsavgift på 1.300 kronor. Avbokning senare än 72 timmar före kursstart återbetalas inte, men kan förflyttas mot en avgift på 1.300 kronor till en annan Lifespan utbildning som bokas genom denna hemsida under följande två år.

Fortsättningskurs

Lifespan Integration fortsättningskurs (2 dagar)

Under Lifespan Integrations fortsättningskurs lär du dig hur LI används för att reparera tidiga brister i anknytningen genom att integrera neurala nätverk och bygga nya självstrukturer.

Fokus ligger på anknytningsprotokollet som också är det protokoll du övar under kursen. Anknytningsprotokollet används bland annat för att skapa ökad känslomässig reglering samt ökad impulskontroll. Protokollet stärker också upp förmågan till självkärlek.

Övriga protokoll som lärs ut under kursen är Födelseprotokollet och Cellvarelseprotokollet. Födelseprotokollet används för kända eller okända födelsetrauma. Användbart även för adoption, kuvös, förlossningsdepression etc. Cellvarelseprotokollet används för intrauterin bearbetning/adoption.

Efter fortsättningskursen kommer du att ha fördjupad kunskap om bedömning och behandling för problematik på denna nivå.

Precis som i tidigare kurser är utbildningen delvis upplevelsebaserad och denna gång med stort fokus på intoning och närvaro.

Kursfakta

Krav: Sökande måste ha utbildning till psykoterapeut minst steg 1 eller motsvarande. Deltagit i grundkurs del 1 och del 2. Samt ha tagit minst en session med Baslinjeprotokollet av en certifierad LI-terapeut.

Kursavgift: 5.500 kr plus moms per kurs. Betalning sker mot faktura.

Repetition: Om du har gått kursen tidigare och vill repetera betalar du 3.250:-

Kursmaterial: Ingår.

Plats: Dinsinsida, Stortorget 3, Gamla stan i Stockholm

Kursledare: Bodil Lindström, Ismini Ohm-Zalitis och Kristina Pettersson

Arrangör: Lifespan Integration Sverige kontakt@lifespansverige.se

Avbokningspolicy: Kursavgiften återbetalas i sin helhet om återbud lämnas senast tre veckor före kursstart. För återbud som lämnas senare än tre veckor före kursstart återbetalas avgiften minus en avbokningsavgift på 1.300 kronor. Avbokning senare än 72 timmar före kursstart återbetalas inte, men kan förflyttas mot en avgift på 1.300 kronor till en annan Lifespanutbildning som bokas genom denna hemsida under följande två år.

Avancerad kurs

Lifespan Integration avancerad kurs, (2 dagar)

Under Lifespan Integration avancerad kurs lär du dig hur LI används för komplext traumatiserade klienter. Vi fokuserar på att bygga självstruktur hos de mest dissociativa klienterna. Även klienter diagnostiserade med DID och DDNOS inkluderas.

På denna kurs fördjupar vi oss i de avancerade Baslinje-protokollen (Baslinje +) samt PAR Preverbalt anknytningsreparationsprotokoll. Vi fördjupar kunskapen om hur toleransfönstret och den polyvagala teorin kan hjälpa klientens reglering av överväldigande känslor.

Fokus under denna kurs kommer att vara på hur du som terapeut behåller din intoning till klienter med dissociativa försvarsstruktur, samt hur du håller klienter närvarande genom sessionen. Du kommer att lära dig hur du strukturerar och implementerar behandlingsplaner för klienter med en historia av tidiga trauman och försummelse.

Efter Avancerad kurs kommer du att ha ökad förståelse för hur du kan lägga upp ett arbete med klienter med DID och DDNOS.

Alla protokoll repeteras och din förståelse fördjupas genom övningar i intoning, filmvisning samt genom diskussioner av fallbeskrivningar samt handledning.

Kursfakta

Krav: Sökande måste ha utbildning till psykoterapeut minst steg 1 eller motsvarande. Deltagit på grundkursen del 1, del 2 och på fortsättningskursen samt tagit ytterligare ett handledningstillfälle.

Kursavgift: 5.500 kr plus moms per kurs. Betalning sker mot faktura.

Repetition: Om du har gått kursen tidigare och vill repetera betalar du 3.250:-

Kursmaterial: Ingår.

Plats: Dinsinsida, Stortorget 3, Gamla stan i Stockholm

Kursledare: Bodil Lindström, Ismini Ohm-Zalitis och Kristina Pettersson

Arrangör: Lifespan Integration Sverige kontakt@lifespansverige.se

Avbokningspolicy: Kursavgiften återbetalas i sin helhet om återbud lämnas senast tre veckor före kursstart. För återbud som lämnas senare än tre veckor före kursstart återbetalas avgiften minus en avbokningsavgift på 1.300 kronor. Avbokning senare än 72 timmar före kursstart återbetalas inte, men kan förflyttas mot en avgift på 1.300 kronor till en annan Lifespanutbildning som bokas genom denna hemsida under följande två år.